februar 2019

Najznačajnija novina koju donosi Nacrt zakona o komunalnoj miliciji je mogućnost da se ove službe organizuju i u opštinama. “U dosadašnjem funkcionisanju opština uočene su znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne...

UNICEF u Srbiji traži kvalifikovanog kandidata koji bi svojom stručnošću i znanjem podržao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u razvijanju programa obuke sa nekoliko modula u oblasti Prava deteta. Program se priprema sa ciljem pilotiranja u najmanje tri jedinice lokalne samouprave, a očekuje se da...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 16/2017 Obaveštenja o ugovorima zaključenim u 2018. godini: 27.2 218. - Obaveštenje...

Saradnja između jednica lokalne samouprave Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave drugih država uređena je Zakonom o lokalnoj samoupravi. U saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, Ministarstvo je uspostavilo proceduru radi dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. Radi efikasnijeg uspostavljanja saradnje i ujednačavanja prakse, opisan je...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-38/2019-02 od 22. februara 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući principe transparentnog i inkluzivnog donošenja propisa i konsultovanja javnosti u ranim fazama, započinje postupak javnih online konsultacija za izmene i dopune Zakona o političkim strankama, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir. Radi...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-36/2019-02 od 22. februara 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,  u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizuje okrugli sto o  Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji koji će se održati 28. februara 2019. godine, u Centru „Sava“, sa početkom u 12 časova. Ministarstvo poziva sve zainteresovane da učestvuju u...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na dodeli nagrada gradovima i opštinama za najbolju praksu u primeni principa dobre uprave da je dobro upravljanje ključno za sticanje poverenja građana. “Ove nagrade pokazuju da je principe dobre uprave i zakone u koje su...

Skip to content